גיאומטרית המישור שאלון 35804 / 035481

מצולעים

חישוב של שטחים והיקפים של מצולעים. חפיפת משולשים על סמך ארבעת משפטי החפיפה.
משולשים ומרובעים: תכונותיהם, משפטים, הוכחותיהם ויישומם. תיכונים, חוצי זוויות וגבהים.

משפט פיתגורס.

משפט תאלס, המשפט ההפוך לו והמשפטים הנובעים מהם. דמיון משולשים ומצולעים.
מפגש התיכונים במשולש, חלוקה פנימית של קטע ביחס נתון.
משפט חוצה זווית פנימית במשולש.
שלושת משפטי הדמיון של משולשים (לא תידרשנה הוכחות המשפטים).
היחס במשולשים דומים בין היקפים, תיכונים, חוצי זווית, גבהים ורדיוסי מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים. היחס בין שטחי משולשים דומים.
היחס בין היקפים והיחס בין שטחים במצולעים דומים (לא תידרש הוכחה).

קטעים פרופורציוניים במשולש ישר זווית. משפטים: הגובה ליתר מחלק את המשולש לשני משולשים הדומים לו. הגובה ליתר הוא ממוצע גיאומטרי של היטלי הניצבים על היתר. הניצב הוא ממוצע גיאומטרי של היתר והיטל הניצב על היתר. 

 

מעגל

קשתות, מיתרים, מרחקים ממרכז המעגל.
זוויות: היקפיות, מרכזיות ותכונותיהן.
משיקים למעגל.

שני מעגלים – נחתכים, משיקים מבפנים, משיקים מבחוץ.
מרובע חוסם מעגל (הגדרה ותכונות), מרובע חסום במעגל (הגדרה ותכונות).
דמיון משולשים במעגל.

 

מקומות גיאומטריים

האנך האמצעי וחוצה זווית כמקומות גיאומטריים, מפגש אנכים אמצעיים במשולש כמרכז מעגל חוסם, מפגש חוצי זוויות במשולש כמרכז מעגל חסום.

 
58 סרטונים
07:35:51
 

סרטונים

אלגברה - טכניקה אלגברית, משוואות ומערכת משוואות
02:45:27
28 סרטונים
בעיות תנועה שאלון 35804 / 035481
01:55:45
18 סרטונים
הסתברות שאלון 35804 / 035481
06:43:42
62 סרטונים
חשבון דיפרנציאלי שאלון 35804 / 035481
04:19:04
39 סרטונים
גאומטריה אנליטית שאלון 35804 / 035481
08:23:29
92 סרטונים
טריגונומטריה (פונקציות טריגונומטריות, משפט הסינוסים וקוסינוסים) שאלון 35804 / 035481
05:07:01
43 סרטונים
גאומטריה אנליטית - ריכוז כל הפתרונות מאגר השאלות במתמטיקה 801
05:38:28
54 סרטונים
חוקי חזקות
00:56:50
9 סרטונים
חוקי שורשים
00:30:20
7 סרטונים
טכניקה אלגברית
01:32:10
8 סרטונים
אי שוויונות
00:58:10
8 סרטונים
בעיות קנייה ומכירה שאלון 804 / 481
01:48:52
25 סרטונים
בעיות מילוליות - שאלות גיאומטריות שאלון 804 / 481
01:55:23
19 סרטונים
בעיות קיצון שאלון 804 / 481
01:43:54
20 סרטונים
חשבון אינטגרלי שאלון 804 / 481
04:02:59
69 סרטונים
הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרתה
00:29:25
8 סרטונים
טריגונומטריה במישור שאלון 804/481
02:38:54
24 סרטונים
טריגונומטריה סינוס, קוסינוס, טנגנס במשולשים ומרובעים
09:00:24
98 סרטונים

OpenBook