טריגונומטריה במרחב שאלון 35805 / 035482
03:38:35
38 סרטונים
חשבון אינטגרלי שאלון 35805 / 035482
02:55:26
35 סרטונים
טריגונומטריה - פונקציות טריגונומטריות שאלון 35805 / 035482
05:29:32
58 סרטונים
סדרה חשבונית שאלון 35805 / 035482
03:08:39
32 סרטונים
סדרה הנדסית שאלון 35805 / 035482
02:08:06
31 סרטונים

חשבון דיפרנציאלי שאלון 35805 / 035482

נגזרות של פונקציות טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות, פונקציות חזקה (עם מעריך רציונאלי), ופונקציות לוגריתמיות - כולל שילוב שלהן עם פונקציות פולינום ופונקציות רציונאליות.
עבור כל הפונקציות: נגזרת של סכום, הפרש, מכפלה, מנה. נגזרת של פונקציה מורכבת (שני שלבים בלבד).

עבור כל הפונקציות, שימושי הנגזרת:

  • לפתרון בעיות שבהן יש צורך במציאת שיפוע משיק, או במציאת משוואת משיק לגרף, בנקודה שעל גרף הפונקציה.
  • לחקירת פונקציה ושרטוט סקיצה של גרף הפונקציה. החקירה תכלול: תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, תחומי עלייה וירידה, נקודות קיצון (מקומי ומוחלט), התנהגות בסביבת נקודת אי-הגדרה, אסימפטוטות מקבילות לצירים (בכל סוגי הפונקציות) בהתאם לפירוט הבא:
    אסימפטוטות מקבילות לצירים בפונקציות הכוללות אלמנטים מעריכיים ולוגריתמיים ידרשו עבור , ושילובים פשוטים שלהם.
    עבור  יידרשו אסימפטוטות רק כאשר מציאתן פשוטה.
    לא יידרשו אסימפטוטות עבור מכפלות או מנות של פונקציית חזקה עם אחת הפונקציות הללו.

הקשר בין הפונקציות f(x) ו- f '(x)

 
76 סרטונים
08:35:17
 

סרטונים

OPEN BOOK