***תרגיל*** סטטיסטיקה ב' - רווח סמך לתוחלת כשהשונות ידועה שאלה 1

אורך החיים (בשעות) של נורות מתוצרת מפעל 'נורלי' מתפלג נורמלית עם סטיית תקן σ=22.

לאמידת התוחלת של אורך חיי הנורות נבדקו 16 נורות מקריות ונמצא שאורך החיים הממוצע שלהן הוא x ̅=863.

(1)מצא רווח סמך ברמה של 90% לתוחלת μ.
(2)נניח שבמדגם של 100 נורות התקבל x ̅=868. מהו עתה רווח-סמך ברמה של 90% עבור μ?
(3)מהו גודל המדגם, n, שיבטיח ברמה של 90% שהערך האמיתי של μ אינו שונה מממוצע המדגם ביותר משעה אחת?
 
00:08:00
 

סרטונים נוספים

OpenBook