רווח סמך לפרופורציה מבוא

p ̂  אומדן חסר הטיה לפרופורציה באוכלוסייה

באמידת פרופורציה אנו מעוניינים לחשב אחוז כלשהו מהאוכלוסייה.

p – הפרמטר האמיתי = הפרופורציה באוכלוסייה

ניתן לומר ש-p הוא ההסתברות להצלחה בהתפלגות בינומית X~B(n,p).

לכן אמידת פרופורציה היא ניסוי בינומי בעל הסתברות להצלחה p, כאשר אנו מבצעים n חזרות ב"ת ומס' איברים בעלי התכונה המבוקשת שנקבל היא x, אז:

X~Bin(n,p)     E(X)=np          ,       V(X)=npq          <=    

 
00:06:53
 

סרטונים נוספים

OpenBook