חשבון דיפרנציאלי - פתרון שאלה מבגרות קיץ מועד ב' 2014 שאלון 803

נתונה הפונקציה f(x)=2x-8√x

א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

ב. מצא את נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה, וקבע את סוגה. נמק.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. נמק את תשובתך.

ד. מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה f(x) עם ציר ה-y.

ה. קבע איזה מן הגרפים  IV-I שלפניך הוא גרף של הפונקציה f(x)

 
00:07:16
 

סרטונים נוספים

OpenBook