שאלות ותשובות לגבי בחינות הבגרות נבחני משנה

שאלות ותשובות לגבי בחינות הבגרות נבחני משנה:

 

מהו מספר היחידות המירבי שתלמיד רשאי להיבחן בבחינות בגרות?

אין הגבלה על מספר יחידות הלימוד שניתן להיבחן בבחינות בגרות.

[חוזר מנכ"ל נא/6 סעיף 288]

מי רשאי להיבחן כנבחן משנה?

בוגר בית ספר אינטרני רשאי להירשם כנבחן משנה באמצעות בית הספר שבו למד אם מתקיימים התנאים הבאים:

  • הוא סיים כיתה י"ב בביה"ס.
  • במהלך לימודיו הוא נבחן בבחינת בגרות אחת לפחות.

בוגר שאינו עומד בתנאים אלו חייב להירשם לבחינת הבגרות, ולהשלים את זכאותו במסגרת מערכת הבחינות האקסטרניות.

[חוזר מנכ"ל תשס/9(א)]

האם על ביה"ס לשמור אצלו העתק של מחברת הבחינה עליה הוא מבקש לערער?

כן. עליו לצלם את מחברת הבחינה במלואה ולשמור את ההעתק אצלו. תצלום המחברת יבטיח כי אם מסיבה כלשהי היא לא הגיעה לאגף הבחינות, יהיה אפשר להשתמש בתצלום הנמצא בביה"ס.

[ חוזר מנכ"ל סג/8(א) ]

האם אישור זכאות (הניתן עד להנפקת תעודת הבגרות), מהווה זכאות אוטומטית לתעודה?

לא. רק במידה והנבחן זכאי גם מבחינת ציוניו הפנימיים (הנכללים במסגרת זו בתעודה).

[ חוזר מנכ"ל נד/1) ]

מהו מספר יחידות הלימוד הנדרשות לזכאות לתעודת בגרות?

סך הכל 27 יחידות לפחות ו-2 יחידות לימוד נוספות בחינוך גופני.

מתוך 27 יחידות הלימוד, 20 יחידות תהיינה בבחינות חיצוניות רשמיות והשאר בציונים פנימיים.

[ חוזר מנכ"ל נד/1 ]

האם על ביה"ס לצרף לערעור על ציון בגרות גם את הערות התלמיד?

כן. על ביה"ס לצרף לערעור גם את מכתב התלמיד המבקש לערער על ציונו.

[ חוזר מנכ"ל סג/8(א)]

האם ניתן לקיים בחינות בכל השפות הזרות המשניות?

לא. החל מקיץ תשס"ו לא תתקיימנה יותר בחינות בגרות בשפות הזרות המשניות האלה: רומנית, פורטוגזית, הונגרית, פרסית, בולגרית, איטלקית, תורכית, פולנית וגרוזינית.

בחינות הבגרות בשפות המשניות- צרפתית, גרמנית, ספרדית, רוסית ואמהרית, תימשכנה להתקיים.

[ חוזר מנכ"ל סה/9(א)]

האם יכול התלמיד לצבור ציונים במקצועות אנגלית ומתמטיקה בבחינת הבגרות על-ידי העלאת רמת הבחינה?

כן. מודל הצבירה במקצועות אנגלית ומתמטיקה מאפשר צבירה של ציונים בבחינת הבגרות ברמה מסוימת, במטרה להשיג רמה גבוהה מהרמה הקודמת.

להלן מבנה דגם הצבירה של בחינות הבגרות באנגלית (בכתב) ובמתמטיקה:

א. הבחינה ברמת יח"ל אחת תורכב משאלון א' בלבד.

ב. הבחינה ברמה 3 יח"ל תורכב מהשאלונים א', ב', ו-ג'. ערכו של כל אחד מהשאלונים המרכיבים את בחינת הבגרות של 3 יח"ל יהיו 33 ושליש.

ג. הבחינה ברמת 4 יח"ל, תורכב מהשאלונים ג', ד', ו-ה'. ערכו של כל אחד מהשאלונים המרכיבים את בחינת הבגרות של 4 יח"ל יהיה 33 ושליש.

ד. הבחינה ברמת 5 יח"ל תורכב מהשאלונים ה' ו-ו'. ערכם של השאלונים המרכיבים את בחינת הבגרות של השאלונים המרכיבים את בחינת הבגרות של 5 יח"ל יהיה 33 ושליש לשאלון ה' ו- 66 ושני שליש לשאלון ו'.

[ חוזר מנכ"ל סג/1(א) ]

האם זכאי בוגר הנתיב הטכנולוגי לקבל תעודה טכנולוגית?

כן. אם השיג ציונים חיוביים במקצועות הטכנולוגיים- אלו הכלולים במסגרת רשימת מקצועות הבחירה ואלו שהם מקצועות ההתמחות של המגמות.

התעודה הטכנולוגית תוענק לבוגרי הנתיב הטכנולוגי, שעמד בדרישות ללא תלותו בזכאות לתעודת בגרות או גמר.

[ חוזר מנכ"ל נג/8 ]

מי חייב להיבחן במעבדה במסגרת בחינת הבגרות בכימיה?

כל התלמידים הבוחרים בכימיה כמקצוע מוגבר בן 5 יח"ל חייבים ב- 1/2 -1 יחידת מעבדה כחלק מהמקצוע.

[חוזר מנכ"ל סו/1 (הודעות)]

האם ניתן לגבות תשלום עבור בחינות הבגרות מכל ניבחן?

לא, אין לגבות תשלום עבור בחינות הבגרות מתלמידי בתי-הספר (אינטרניים בלבד, לא כולל בוגרים). כמו כן אין לגבות דמי בחינה מנבחנים אקסטרניים בגילאי לימוד חובה (16-18) –  (לא כולל פתיחת תיק וכו').

[חוזר אגף הבחינות לבתיה"ס ולרשויות, מיום 21.2.06, מספר 05426841]

האם יכולים ניבחני משנה בוגרים, שאיחרו את מועד הרישום שנקבע לבחינות הבגרות בקיץ, להירשם לבחינות?

כן. הם יכולים לעשות זאת רק במרכז הבחינה הגמיש (מרב"ג), בצירוף טופס הרשמה לבחינות משנה מבית- ספרם, ותמורת תשלום מיוחד (לקראת מועד קיץ תשס"ז – 60 ₪ לכל יחידת לימוד).

[חוזר אגף הבחינות לבתיה"ס, מיום 29.3.06 ,מספר 05427940]

האם ניתן ליישם במסגרת ההיבחנות במרב"ג התאמות בדרכי ההיבחנות?

לא ניתן ליישם במסגרת זו כל התאמה בדרכי ההיבחנות לניבחנים בעלי לקויות למידה. ניתן להיבחן אך ורק במתכונת הרגילה של הבחינה.

[חוזר אגף הבחינות לבתיה"ס, מיום 27.4.08]

האם ניתן להיבחן במרב"ג בכל סוגי השאלונים?

במרב"ג ניתן להיבחן אך ורק בשאלונים חיצוניים בכתב, המופיעים בלוח המועדים. לא ניתן להיבחן בבחינות מעבדה, בבחינות בעל-פה, בבחינות הדורשות שימוש במחשבים וכד'.

[חוזר אגף הבחינות לבתיה"ס, מיום 27.4.08]

האם ניתן לקבל את מחברת הבחינה לצורך ערעור על ציון בחינת הבגרות?

תלמיד ראשי לעיין במחברת הבחינה בנוכחות מורה המקצוע בבית הספר.

[חוזר מנכ"ל תשנ"א/4 סעיף 183]

אם איחרתי את ההרשמה למועד ב' במתמטיקה ואנגלית האם ניתן להירשם באמצעות המרב"ג?

לא.

[חוזר אגף הבחינות למנהלי בתי הספר העל יסודיים מתאריך 27/4/08]

 

OpenBook