רגרסיה ליניארית אמידת קשר בין שני משתנים פירסון
01:59:25
16 סרטונים
התפלגות נורמלית, קירוב נורמלי, מגמ והתפלגות דגימה
03:32:38
28 סרטונים
מבחן השערות עבור תוחלת (שונות ידועה) וטעויות מסוג ראשון ומסוג שני
01:07:09
11 סרטונים
מבחן השערות עבור פרופורציה
00:51:21
5 סרטונים
מבחן השערות עבור תוחלת (שונות לא ידועה)
00:41:33
7 סרטונים
מבחן השערות עבור הפרשי ממוצעים(תוחלות)
00:50:26
6 סרטונים
מבחן השערות במדגמים תלויים, מבחן השערות עבור הפרשי פרופורציה
01:05:27
6 סרטונים
בדיקת השערות על שונות אחת ושתי שונויות
00:23:28
5 סרטונים
התפלגות נורמלית - סטטיסטיקה
01:39:37
14 סרטונים
משפט הגבול המרכזי - התפלגות הדגימה
02:50:39
18 סרטונים
מבוא לאמידה נקודתית ומרווחית
00:33:53
5 סרטונים
יחידה 12: מבחנים א-פרמטריים (כל הפרקים של יחידה 12 ביחד)
02:16:21
27 סרטונים
תיאור נתונים, הצגה גרפית, ערכים מרכזיים, מדדי מיקום ופיזור
03:35:06
36 סרטונים
SPSS
04:12:22
33 סרטונים
יחידה 9: התפלגות נורמלית, בינומית והתפלגות הדגימה
05:47:12
46 סרטונים
רווח סמך לתוחלת
01:16:18
11 סרטונים
רווח סמך לפרופורציה
00:31:48
8 סרטונים
רווח סמך להפרש פרופורציות
00:26:44
6 סרטונים
רווח סמך להפרש תוחלות
00:29:32
5 סרטונים
רווח סמך לשונות האוכלוסייה
00:29:05
5 סרטונים
יחידה 11: מבוא לבדיקת השערות
00:17:47
4 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על פרופורציות
01:06:25
6 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על שונות אחת ושתי שונויות
00:23:28
5 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על תוחלת כשהשונות ידועה בעזרת ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית
00:52:39
8 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות על תוחלות כאשר השונויות אינן ידועות
00:50:41
6 סרטונים
יחידה 12: 12.1 מבחנים אי-פרמטרים למשתנה מקרי אחד
01:00:22
10 סרטונים
יחידה 12: 12.3 מבחנים אי-פרמטרים להשוואת שני מדגמים בלתי תלויים
01:07:31
14 סרטונים
יחידה 12: 12.2 מבחנים אי-פרמטרים להשוואת שני מדגמים מזווגים
00:34:58
9 סרטונים
פתרונות לשאלות לממ"ן 14 מבחנים א-פרמטרים
10:44:26
114 סרטונים
ממ"ן 13 בדיקת השערות
11:36:56
76 סרטונים
פתרונות לשאלות ממ"ן 12 - שאלות בנושא רווח סמך 30112 / 30204‎
05:37:34
55 סרטונים
אמידה - רווח סמך (כל הפרקים של יחידת אמידה ר"ס ביחד)
03:19:45
37 סרטונים
יחידה 11: בדיקת השערות (כל הפרקים של יחידה 11 ביחד)
03:24:03
30 סרטונים
פתרון ממ"ח 01 הסקה סטטיסטית 30204
04:26:05
77 סרטונים
2021א' פתרון ממ"ח 01 הסקה סטטיסטית 30204
01:02:15
15 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 הסקה סטטיסטית 30204
00:33:40
3 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות נבחרות מממ"ן 13 הסקה סטטיסטית 30204
00:47:50
4 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 הסקה סטטיסטית 30204
00:41:55
5 סרטונים
פתרון ממ"ח 02 הסקה סטטיסטית 30204
02:44:50
38 סרטונים
2021א' פתרון ממ"ח 02 הסקה סטטיסטית 30204
01:13:55
16 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 הסקה סטטיסטית 30204
00:55:55
4 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 הסקה סטטיסטית 30204
00:46:00
5 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 12 הסקה סטטיסטית 30204
00:45:30
4 סרטונים
2021ב' פתרון ממ"ח 01 הסקה סטטיסטית 30204
00:43:35
15 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות נבחרות מממ"ן 13 הסקה סטטיסטית 30204
00:54:45
4 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 14 הסקה סטטיסטית 30204
00:37:10
5 סרטונים
2021ב' פתרון ממ"ח 02 הסקה סטטיסטית 30204
01:06:10
15 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות מממ"ן 15 הסקה סטטיסטית 30204
00:47:10
4 סרטונים
יחידה 15 מתאם ליניארי ורגרסיה לינארית (בעבודה בנייה)
00:00:00
0 סרטונים

OpenBook