מקרוכלכלה יחידה 3 ריכוז שאלות מממ"ן 11

ריכוז שאלות ממ"ן 11 

קורס: מבוא לכלכלה מקרו 10126

 
59 סרטונים
07:02:15
 

סרטונים

שיעור מקרו כלכלה: שוק המוצרים, המודל הקיינסיאני ומדיניות פיסקלית (תקציבית)
02:48:40
20 סרטונים
ממ"ח 01 יחידות 1 ו-2
06:09:11
90 סרטונים
2019א פתרון ממ"ח מטלת מחשב 01 מקרוכלכלה
00:51:45
10 סרטונים
2019ג' פתרונות לשאלות מממ"ן 11 יחידה 3 מקרוכלכלה
01:15:30
10 סרטונים
מקרוכלכלה יחידה 4 ריכוז שאלות מממ"ן 12
04:13:35
26 סרטונים
ממ"ח 02 יחידות 4 ו-5
06:47:10
77 סרטונים
מקרוכלכלה יחידה 6 ו- 7 ריכוז שאלות מממ"ן 13
04:19:56
46 סרטונים
ממ"ח 03 יחידות 7 ו-8
05:35:30
57 סרטונים
מקרוכלכלה יחידה 9 ריכוז שאלות מממ"ן 14
03:51:15
38 סרטונים
2020ב פתרונות לשאלות ממ"ח 01 יחידות 1-2 מקרוכלכלה
01:18:41
20 סרטונים
2020ב פתרונות לשאלות ממ"ן 11 יחידה 3 מבוא למקרוכלכלה
01:18:50
12 סרטונים
2020ב פתרונות לשאלות ממ"ח 02 יחידות 4 ו- 5 מקרוכלכלה
01:36:00
20 סרטונים
2020ב פתרונות לשאלות ממ"ח 03 יחידות 7 ו- 8 מקרוכלכלה
01:59:40
20 סרטונים
2020ב פתרונות לשאלות ממ"ן 12 יחידה 4 מבוא למקרוכלכלה
00:46:00
4 סרטונים
2020ב פתרונות לשאלות ממ"ן 13 יחידות 6 ו- 7 מבוא למקרוכלכלה
01:01:15
11 סרטונים
2020ב פתרונות לשאלות ממ"ן 14 יחידה 9 מבוא למקרוכלכלה
00:52:55
10 סרטונים
2020ג פתרונות לשאלות ממ"ח 01 יחידות 1-2 מקרוכלכלה
01:19:25
20 סרטונים
2020ג פתרונות לשאלות ממ"ן 11 יחידה 3 מבוא למקרוכלכלה
01:27:00
13 סרטונים
2020ג פתרונות לשאלות ממ"ן 12 יחידה 4 מבוא למקרוכלכלה
00:40:05
4 סרטונים
2020ג פתרונות לשאלות ממ"ח 02 יחידות 4 ו- 5 מקרוכלכלה
01:58:10
20 סרטונים
2020ג פתרונות לשאלות ממ"ן 13 יחידות 6 ו- 7 מבוא למקרוכלכלה
01:04:10
11 סרטונים
2020ג פתרונות לשאלות ממ"ח 03 יחידות 7 ו- 8 מקרוכלכלה
02:02:50
21 סרטונים
2020ג פתרונות לשאלות ממ"ן 14 יחידה 9 מבוא למקרוכלכלה
01:00:05
10 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: חשבונאות לאומית
02:49:55
26 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: פונקציית הצריכה הפרטית וההשקעה
02:11:51
15 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: הכסף במשק ומערכת הבנקאות
01:19:15
10 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: שוק הכסף
00:49:20
10 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: המודל המשולב שוק המוצרים ושוק הכסף
01:55:55
14 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: מאזן התשלומים ושוק מט"ח
01:46:10
12 סרטונים
שיעור מקרו כלכלה: המודל המשולב במשק פתוח
02:14:20
17 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות ממ"ח 01 יחידות 1-2 מקרוכלכלה
01:25:30
20 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות ממ"ן 11 יחידה 3 מבוא למקרוכלכלה
01:24:35
13 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות ממ"ן 12 יחידה 4 מבוא למקרוכלכלה
00:36:40
4 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות ממ"ח 02 יחידות 4 ו- 5 מקרוכלכלה
01:45:55
20 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות ממ"ן 13 יחידות 6 ו- 7 מבוא למקרוכלכלה
01:05:00
14 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות ממ"ח 03 יחידות 7 ו- 8 מקרוכלכלה
01:59:15
20 סרטונים
2021א' פתרונות לשאלות ממ"ן 14 יחידה 9 מבוא למקרוכלכלה
01:00:40
10 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות ממ"ח 01 יחידות 1-2 מקרוכלכלה
01:20:55
20 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות ממ"ן 11 יחידה 3 מבוא למקרוכלכלה
01:15:15
13 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות ממ"ן 12 יחידה 4 מבוא למקרוכלכלה
00:51:50
7 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות ממ"ח 02 יחידות 4 ו- 5 מקרוכלכלה
01:38:35
20 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות ממ"ן 13 יחידות 6 ו- 7 מבוא למקרוכלכלה
00:56:45
14 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות ממ"ח 03 יחידות 7 ו- 8 מקרוכלכלה
01:49:15
20 סרטונים
2021ב' פתרונות לשאלות ממ"ן 14 יחידה 9 מבוא למקרוכלכלה
00:58:25
10 סרטונים
2021ג' פתרונות לשאלות נבחרות ממ"ח 01 יחידות 1-2 מקרוכלכלה
00:51:45
13 סרטונים
2021ג' פתרונות לשאלות ממ"ן 11 יחידה 3 מבוא למקרוכלכלה
01:13:34
13 סרטונים
2021ג' פתרונות לשאלות נבחרות ממ"ן 12 יחידה 4 מבוא למקרוכלכלה
00:32:20
3 סרטונים
2021ג' פתרונות לממ"ח 02 יחידות 4 ו- 5 מקרוכלכלה
01:39:30
20 סרטונים
2021ג' פתרונות לשאלות נבחרות ממ"ן 13 יחידות 6 ו- 7 מבוא למקרוכלכלה
00:53:05
13 סרטונים
2021ג' פתרונות לשאלות ממ"ח 03 יחידות 7 ו- 8 מקרוכלכלה
01:58:50
20 סרטונים

OpenBook