שאלות ותשובות בנושא זכויות עולים ותושבים חוזרים

שאלות ותשובות בנושא זכויות עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות בגרות:

 

מי מוגדר כעולה לצורך זכאות לתנאי היבחנות ייחודיים?

תלמיד עולה חדש הוא תלמיד עולה שהתחיל את לימודיו בישראל לאחר שמלאו לו 15 שנים או שהתחיל את לימודיו בישראל בכיתה י'.

תלמיד עולה ותיק הוא מי שאינו נכלל באמור לעיל.

תלמיד ששהה מחוץ לישראל במשך 4 שנות לימוד רצופות לפחות וחזר ללימודים בארץ מכיתה ז' או בגיל 13 יהיה זכאי למעמד של עולה ותיק.  אם התלמיד לא למד כלל במערכת החינוך בישראל וחזר לארץ לאחר שמלאו לו 15 שנים או לכיתה י', הוא יהיה זכאי למעמד של עולה חדש.

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

מהו משך זמן הזכאות לתנאי היבחנות מיוחדים בבחינות הבגרות לעולה חדש?

עולה חדש יהיה זכאי לתנאי היבחנות הייחודיים לעולה חדש במשך 10 שנים מ 1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה.

על תלמיד עולה מאתיופיה חלים תנאי ההיבחנות המיוחדים במשך 12 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה. אם הוא התחיל את לימודיו בישראל בכיתה ט', הוא יהיה זכאי לתנאי ההיבחנות של עולה חדש.

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

האם תלמיד שחזר לארץ לאחר שהות ארוכה בחו"ל זכאי לתנאי היבחנות ייחודיים בבחינות הבגרות?

מי ששהה מחוץ לישראל במשך 4 שנות לימוד רצופות לפחות, וחזר ללימודים בארץ מכיתה ז' או בגיל 13, יהיה זכאי למעמד של עולה ותיק.

אם התלמיד לא למד כלל במערכת החינוך בישראל וחזר לארץ לאחר שמלאו לו 15 שנים או לכיתה י', הוא יהיה זכאי למעמד של עולה חדש.

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

האם גם תייר זכאי לתנאי היבחנות ייחודיים?

כן. מי שהוגדר על ידי משרד הפנים כתושב ארעי או כתייר או שהוא ילד ש עובד זר יהיה זכאי לתנאי היבחנות של עולה חדש או ותיק, בהתאם לגיל ולתאריך של כניסתו לארץ.

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

מה קורה אם תוקף הזכאות כנבחן עולה מסתיים במהלך הלימודים בתיכון?

תלמידים שתוקף זכאותם לתנאי היבחנות ייחודיים מסתיים בתום כיתה י"א, תיגרר זכאותם עד סוף לימודיהם בחטיבה העליונה.

תלמידים אשר תוקף זכאותם הסתיים בכיתה י', לא תוארך זכאותם מעבר לתקופה זו.

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

האם ניתנת תוספת זמן בבחינות הבגרות לנבחן עולה?

כן. לעולה חדש ולעולה ותיק תינתן תוספת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה בכל בחינות הבגרות.

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

האם ניתנת אפשרות של הקראת שאלון הבחינה לעולה?

כן. תתאפשר הקראת השאלון לנבחן עולה ותיק וחדש במקצועות דלי המלל (כימיה,

פיזיקה ואלקטרוניקה).

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

האם הזכויות כנבחן עולה נשמרות עם תום הלימודים?

נבחנים שסיימו 12 שנות לימוד ימשיכו להיבחן עד תום הזכאות לזכויות עולה, כפי שנקבע להם במהלך לימודיהם בחטיבה העליונה.

 חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

האם נבחן אקסטרני זכאי לתנאי היבחנות כעולה?

לצורך זה, תנאי היבחנותו של נבחן אקסטרני הם כשל נבחן אינטרני באותו מעמד.

נבחן אקסטרני הינו מי שמלאו לו 16 שנים לפחות ואינו לומד במערכת החינוך האינטרנית ופתח תיק אקסטרני.

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

האם כעולה אוכל לבחור בשפת אמי כמקצוע בבחינת בגרות?

נבחן עולה (ותיק וחדש) יכול לבחור כשפה זרה ראשונה את שפת אמו ולהיבחן בה ברמת 3-5 יחידות לימוד.

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

האם עולים ותיקים זכאים לתוספת ניקוד בבחינות?

המקצוע

אופן ההיבחנות

מקצועות החובה
למעט אנגלית ומתמטיקה

שאלון לעולה ללא תוספת ניקוד
שאלון רגיל + תוספת 10 נקודות

אנגלית

שאלון רגיל ללא תוספת ציון

מתמטיקה

שאלון רגיל ללא תוספת ניקוד

מקצועות הבחירה
עתירי המלל

שאלון רגיל+תוספת 10 נקודות

דלי המלל (כימיה, פיזיקה ואלקטרוניקה)

שאלון רגיל ללא תוספת ניקוד; אפשרות להקראת השאלון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

האם עולים חדשים זכאים לתוספת ניקוד בבחינות?

המקצוע

אופן ההיבחנות

היבחנות בעברית

היבחנות בשפת אם

מקצועות החובה
למעט לשון ואנגלית

·   שאלון רגיל + תוספת 15 נקודות

·   שאלון לעולה, תשובות בעברית + תוספת 5 נק'

·   שאלון לעולה מתורגם, תשובות בעברית + תוספת 5 נקודות

·   שאלון לעולה בעברית ומענה בשפת-האם + תוספת 5 נקודות

·   שאלון לעולה מתורגם ומענה בשפת-האם ללא תוספת ניקוד

לשון

בלשון ייבחן העולה החדש בשאלון לעולה ללא תוספת ניקוד או בשאלון רגיל + תוספת של 10 נק'

אנגלית

בבחינה באנגלית תינתן לעולה החדש תוספת של 10 נקודות.

מקצועות הבחירה
דלי המלל 
(כימיה, פיזיקה ואלקטרוניקה)

·   שאלון רגיל + תוספת 10 נקודות

·   שאלון רגיל מתורגם, תשובות בעברית + תוספת 10 נקודות

·   שאלון רגיל בעברית ומענה בשפת-האם + תוספת 10 נקודות

·   שאלון רגיל מתורגם ומענה בשפת-האם ללא תוספת ניקוד

עתירי המלל

·   שאלון רגיל + תוספת 15 נקודות

·   שאלון רגיל מתורגם + תוספת 10 נקודות

·   היבחנות בע"פ בעברית ללא תוספת ניקוד

אין היבחנות בשפת-האם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנוסף לאמור לעיל, תלמידים עולים חדשים זכאים להתעלמות משגיאות כתיב.

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

האם תלמידים עולים רשאים להיבחן בע"פ?

תלמידים עולים שהחלו את לימודיהם בכיתות י"א או י"ב יוכלו להיבחן בעל-פה במקצועות החובה ספרות, תנ"ך, אזרחות והיסטוריה. על היבחנות בעל-פה לא תינתן תוספת נקודות.

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

האם תלמידים עולים יכולים להיבחן בשאלון המתורגם לשפת אמם?

עולים חדשים יוכלו להיבחן בשאלונים המתורגמים ל-5 שפות – רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וספרדית – במקצועות החובה תנ"ך, ספרות, היסטוריה, אזרחות ומתמטיקה ובמקצועות הבחירה מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה ומחשבים.

תרגום השאלונים במקצועות המוזכרים לעיל ל-5 שפות והערכת הבחינות בשפות אלו מותנים בשני תנאים:

  1. במספר הנבחנים העולים באותה שפה ובאותו שאלון שייקבע מעת לעת על ידי אגף הבחינות בהתאם למסגרת התקציבית
  2. בהימצאותם של מעריכים מוסמכים על פי קריטריונים של אגף הבחינות באותן שפות באותם המקצועות.

ההיבחנות בשאלונים מתורגמים תתקיים אך ורק במועדי הקיץ של כל שנה.

תלמיד עולה חדש כאמור יוכל להיבחן בשפת אמו במקצועות החובה ובמקצועות הבחירה שלעיל במשך 4 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה. לאחר מכן הוא ימשיך וייבחן עד תום הזכאות לזכויות עולה חדש, באמצעות אותם השאלונים אך ישיב בעברית בלבד.

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

האם תלמידים עולים רשאים להשתמש בספרי עזר ובמילונים?

הן עולים ותיקים והן עולים חדשים רשאים להשתמש במונחון ו/או במילון עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית בכל המקצועות, למעט ידיעת הלשון לעולה (סמלי שאלונים 11105 ו-11106). בבחינות בשפות זרות יותר שימוש במילון בהתאם להנחיות שתפורסמנה בחוזרי המפקחים המרכזים (המפמ"רים).

בבחינת הבגרות בתנ"ך רשאים התלמידים העולים להשתמש בתנ"ך מתורגם.

יוּתר השימוש במילון אנגלית-שפת-אם בעת ההיבחנות בבחינות בכתב באנגלית, אך חל איסור להשתמש במילון אלקטרוני.

חוזר מנכ"ל ס"ט 3(א)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpenBook